Automatyczne sterowanie temperatura

Regulacja temperatury w poszczególnych szklarniach czy tunelach foliowych, bez zastosowania automatyzacji, jest czyn­nością pracochłonną. W dużym obiekcie szklarniowym o znacz­nej liczbie pomieszczeń, wyposażonych w indywidualnie pracu­jące instalacje ogrzewcze i wentylacyjne, wykonanie we włarściwym czasie wszystkich czynności związanych z regulacją temperatury jest wręcz niemożliwe.

Toteż w Polsce jedynie nieliczne obiekty szklarniowe w go­spodarstwach indywidualnych, jak również zbudowane w osta­tnich latach kombinaty szklarniowe w gospodarstwach państwo­wych, są wyposażone w takie urządzenia. Automatyzacja ogrzewania i wietrzenia pozwala zarówno na uzyskanie temperatur dostosowanych do wymagań poszcze­gólnych gatunków roślin uprawianych w szklarni, jak i na zna­cznie ekonomiczniejszą gospodarkę paliwem.

• Zalety takich urządzeń to oszczędność w zużyciu paliwa dochodząca często do 20, a nawet w stosunku -do obiektów . z ręczną regulacją temperatury i znaczne zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w szklarniach.