Kontrola temperatury gleby

Do kontroli temperatury gleby najczęściej stosowane są dość dokładne termometry glebowe wykonane w ten sposób, że rurka z rtęcią, którą umieszcza się w glebie, jest wygięła pod kątem około 30° w stosunku do części termometru zaopa­trzonego w skalę, toteż po pionowym wbiciu zbiornika rtęci na określoną głębokość skośne położenie skali termome­tru ułatwia odczyt, Produkowane są termometry glebowe, o róż­nej długości części pomiarowej, a. więc dla pomiaru tempera­tury, na określonej głębokości trzeba użyć odpowiedniego ter­mometru. W ogrodnictwie najbardziej istotna jest kontrola temperatury gleby na głębokości od 5 do 30 cm.

Temperaturę gleby można mierzyć i rejestrować również za pomocą termometrów oporowych współpracujących z takimi samymi rejestratorami elektrycznymi, jakie używane są do po­miaru i rejestracji temperatury powietrza. Ponieważ tempera­tura gleby, szczególnie na większych głębokościach, iije wyka­zuje większych wahań w ciągu doby, wystarczy użycie termo­metrów glebowych i wykonywanie odczytu 2—3 razy na dobę.