Wietrzenie szklarni

Od właściwego rozwiązania technicznego instalacji wentylacyjnej w szklarni zależy możliwość utrzymania w niej za pomo­cą wietrzenia odpowiedniej temperatury podczas okresów du­żego nasłonecznienia. Prawidłowe rozwiązanie techniczne po­winno pozwalać na 50—70-krotną wymianę powietrza w Ciągu godziny, przy czym szybkość przepływu powietrza nie może przekraczać 0,3 m/s. Zbyt duża szybkość powoduje nadmierną transpirację roślin i ich więdnięcie.

Dla uzyskania intensywnej wymiany powietrza w szklarni pojedynczej, wolno stojącej, przy jednocześnie niewielkiej szyb­kości przepływu powietrza, trzeba zastosować możliwie dużą powierzchnię otworów wywiewnych umieszczonych w dachu ł szklarni, jak i otworów ^nawiewnych w ścianach bocznych. Szklarnie blokowe wielohawowe mogą być, ze względu na cha­rakter konstrukcji, wyposażone jedynie w wietrzniki w dachu. Dla szklarni wolno stojących przyjmuje się obecnie, że po-. wierzchnia wietrzników w dachu powinna wynosić nie mniej niż 15*/o powierzchni , użytkowej szklarni; .podobnie wietrzniki w ścianach bocznych powinny stanowić nie mniej niż 10% po­wierzchni użytkowej szklarni.